Chẵn lẻ Max 3D
  • 30 Lần 60 Lần 90 Lần
  • Thứ:
    T2 T4 T6 Tất cả
Thứ tự Thời gian Giải nhất Giải nhì Giải ba Giải ba
1 08/11/2023 C C C C L L L C L C C L L C L C L L C L C L C L C L L L L L L L C L C C C C C L L L L C L L L L C C L C L L C C C C C L
2 06/11/2023 C C L C C L C C C L C L C L C C L C C C L C C C C L C C L C L L L C C L L C L L C L L L L L C L L L L C C L C C C C C L
3 03/11/2023 C C L L L L L L L L C C L C L L C C L C C L C C C C C C L L C L L L L C C L C L L C C L L C L L C C C C L L C L L L L C
4 01/11/2023 C L C L C L L C C C L C C L L L C L L C C C L L L C L L C L C C L L C C L C L L C L L C L L C L L C L C C C L L C C L C
5 30/10/2023 C C L C L L L C C L C L L L C C C L L C L L L C C L C L C L L C L L L L L L C L C C C C L C L C C C C L C L C L C L L L
6 27/10/2023 L L L C L L L L C C C L L L L C C C C L L L L C C L C C L C C L L C L L C L L C L C L C C L L C C C L L C C C C L L L L
7 25/10/2023 L L C C C L L L L C C L L C L C L C L C C L L C C C C C C L C C C L C L L C C L L L L C C C L C C L C L L C L C C C C C
8 23/10/2023 C C C C L C C C L C C C L C L L L C L L L L L C L L L C C L L C L C L L C C C L L C L L L L C L C C L L C L L C L C L C
9 18/10/2023 C C C C C C L L L C L C C L C L L L C L C L L C L C C C C L L L C C L C L L C C L L C L C L L C L L L C C C C L C L C C
10 16/10/2023 L L C L C C L L C L L C C C C C L C L L C C L C C C L C L C C C C L C C C L L L L C L L L C C L L L L C C C C L L L C L
11 13/10/2023 L C L C C L L L C C L C C C C C C L C C L L C L C C C L C C C C C L C C L L C L C L C L C C L L C C L L C L L C C L C L
12 11/10/2023 C C C C C C C L C C C L L C L C L L L C L C L C C C C C L L C C L L L C L C C C L L C C C C L L C L L L C C L L L L L L
13 09/10/2023 C L C L L L C C L C L L L C L L C L L L L L C L L C L L L L C C C L L C L L L C L C L L C C L C C L C L C C L L C C C L
14 06/10/2023 C C C C C C L L L L L L C C C C C C C L C C L C L L L L L C C C C C C C L L L L L C C L C L C C C L L C L L C L L C L L
15 04/10/2023 C L C C C L C C C C C L L C L L C L L C L L C L L L C L C C C L C C C L C C C C C C C L L C L C C C C L C L C C L C C C
16 02/10/2023 C L L C C L C L C C C C L C L C L C L L L C L L L L L L L C L L C L C C C L L C C L L C C L C L L L C L L C C C L C C C
17 29/09/2023 L L L C C C C C L C C L C C L C C L L C L C C L C C C L C L L L C C C L L C L L L L L C L L C C C L L C L C C L C L L L
18 25/09/2023 L L L C L C C L L C L L C C C C L C L C C L C C L C C C C L C L C C L C L L L L L C C C C L L C C C C C L L C L C L C L
19 22/09/2023 L C C C C L L C C L L C L C C C C L C L C C L C L L L C C L L C L L L C C L L C C C L C L C L L L L L L C L L C L L C L
20 20/09/2023 L C L L C C L C L C L L L L C C C L L L C C L L C C C L C L L L L L L L L L C L C C L C L C C L L C C C C L L C C L C C
21 18/09/2023 L L C L L C C L C C C L L C C L L C L C L L C L L C L L L C L L C L L C C L C L L C L C L L C C C L L C C L C L L L C C
22 29/05/2023 L C C C C L C L L L L C C L C L C L L C C L L L L C L L L L C C C L C C C L L L C L C C L C L C L C C C C L L C C C C C
23 12/05/2023 L C C L L C L L C C L L C C C L L L C L L L L C L C L L L C L C C L C L C L L C L L L C L C C L C L C L L C L C L C C C
24 10/05/2023 C C L C L C C L L C C C C C L L L L C C C C L C L C L C C C L L C L L L C C L L C C L L C C C C L C L C C L L C L L C C
25 01/05/2023 C C C C C L C L C L L C L C C L L C C C C L L C C C C C C C L C L L L L L L L C C L C C C C L L C C C L C C L C C L L L
26 28/04/2023 C L L C C L C L L L L L L C C C L L L C L L L L C L C C L L C C C C L L L L C C C L C L C C L L C L L L L C L L L C L L
27 26/04/2023 L C C C C C L L L C L C L C L C L L C L L C L C C C C L L C L L C C L L L L C L L L L L C C L C C L C C L C L C C L L C
28 24/04/2023 C C C L L C L L C C C C L C L L C L C C L C C L C L L L L C L L C C C C C C L C C C C C L L L C L L C C C C L C L L L L
29 14/04/2023 C C C L L L L C C L L C L L L C L C L L L L C L C L L C C C C C L C C L L L L L L L L L L C C C C C L C L C L L C L L C
30 10/04/2023 L L C L L L C C C L L C C L C C L C C L C L C C L C C L C C L L C C L C C L C L L L C C C C L L L C C C C C C C L C L L

Thống kê chẵn lẻ Max 3D của hình thức xổ số Vietlott đang là một trong những công cụ thống kê rất hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về tiện ích vô cùng hữu ích này.

Tìm hiểu về thống kê chẵn lẽ Max 3D

Các kết quả thay vì tổng hợp dưới dạng các con số cụ thể mà sẽ được hiển thị dưới dạng C (chẵn) và L (lẻ). 

Ví dụ: Kết quả giải nhất về 472 289 thì sẽ được hiển thị là CLC CCL.

thống kê chẵn lẻ max 3d

Tương tự vậy thì toàn bộ các kết quả đã về của giải xổ số Max 3D sẽ được hiển thị dưới dạng chẵn lẻ tương tự. Với việc chọn ra số từ 000 - 999 để tham gia dự thưởng, dễ thấy cơ hội trúng thưởng xổ số của bạn bình thường sẽ rất thấp. Tuy nhiên với tiện ích này thì bạn sẽ nắm bắt được xu hướng xuất hiện của kết quả Max 3D dưới dạng chẵn lẻ. Nhờ đó mà bạn có thể tìm ra được những gợi ý may mắn về kết quả xổ số Max 3D sẽ về. 

Bạn có thể chọn được số kỳ quay thưởng để tra cứu là 30 - 60 - 90 kỳ hoặc thời gian quay cụ thể Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 của giải Max 3D để nắm bắt thống kê chẵn lẻ của chúng, hy vọng bạn sẽ thích tiện ích này.