• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê giải đặc biệt gan

Chọn tỉnh thành
Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 68 26/12/2022 44 ngày 374
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 77 11/07/2022 212 ngày 274
Từ ngày 19/08/2020 đến ngày 06/02/2022
02 59 25/07/2022 198 ngày 600
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 65 19/08/2022 173 ngày 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 59 27/10/2022 104 ngày 479
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 71 01/01/2023 38 ngày 357
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 69 15/11/2022 85 ngày 911
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 61 14/12/2022 56 ngày 353
Từ ngày 13/03/2018 đến ngày 06/03/2019
08 69 20/06/2022 233 ngày 421
Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 31/08/2009
09 69 08/10/2022 123 ngày 430
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 74 10/11/2022 90 ngày 266
Từ ngày 06/11/2009 đến ngày 04/08/2010
11 61 12/11/2022 88 ngày 350
Từ ngày 27/10/2011 đến ngày 16/10/2012
12 53 30/12/2022 40 ngày 444
Từ ngày 03/10/2012 đến ngày 26/12/2013
13 50 14/08/2022 178 ngày 865
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 22/12/2020
14 61 09/01/2023 30 ngày 408
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 70 11/12/2022 59 ngày 303
Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 26/08/2008
16 70 06/09/2022 155 ngày 510
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 70 27/08/2022 165 ngày 484
Từ ngày 18/08/2005 đến ngày 12/04/2007
18 66 10/10/2022 121 ngày 594
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 59 28/01/2023 11 ngày 545
Từ ngày 16/03/2006 đến ngày 06/08/2008
20 46 05/02/2021 733 ngày 640
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 56 15/01/2023 24 ngày 431
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 65 08/12/2022 62 ngày 420
Từ ngày 04/02/2012 đến ngày 04/04/2013
23 59 02/12/2022 68 ngày 565
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 75 17/12/2022 53 ngày 250
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 58 07/06/2022 246 ngày 466
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 30/05/2019
26 52 28/01/2022 376 ngày 696
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 60 23/12/2022 47 ngày 396
Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 03/10/2019
28 43 04/12/2022 66 ngày 459
Từ ngày 13/12/2020 đến ngày 04/12/2022
29 59 22/11/2022 78 ngày 358
Từ ngày 19/05/2007 đến ngày 14/05/2008
30 58 19/12/2022 51 ngày 379
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 52 26/02/2022 347 ngày 580
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 74 24/08/2022 168 ngày 348
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 53 30/12/2021 405 ngày 413
Từ ngày 22/05/2006 đến ngày 24/04/2008
34 64 24/12/2022 46 ngày 355
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 53 10/09/2022 151 ngày 504
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 81 25/12/2022 45 ngày 452
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/09/2006
37 53 07/10/2022 124 ngày 488
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 25/09/2006
38 62 01/02/2023 7 ngày 471
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 75 26/10/2022 105 ngày 429
Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/03/2022
40 44 14/01/2023 25 ngày 469
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 22/08/2006
41 54 28/10/2022 103 ngày 481
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 58 11/01/2023 28 ngày 595
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 66 31/10/2022 100 ngày 382
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 56 28/08/2022 164 ngày 438
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 19/03/2006
45 65 28/12/2022 42 ngày 432
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 60 02/11/2022 98 ngày 419
Từ ngày 11/07/2010 đến ngày 08/09/2011
47 58 22/05/2022 262 ngày 388
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 68 04/02/2023 4 ngày 425
Từ ngày 19/06/2010 đến ngày 23/08/2011
49 63 03/01/2023 36 ngày 603
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 49 06/10/2022 125 ngày 393
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 51 30/09/2022 131 ngày 430
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 57 12/01/2023 27 ngày 675
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 63 18/10/2022 113 ngày 700
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 67 05/12/2022 65 ngày 449
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 67 02/02/2023 6 ngày 574
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 66 06/03/2022 339 ngày 328
Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 07/11/2020
57 59 19/01/2023 20 ngày 429
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 55 26/07/2022 197 ngày 422
Từ ngày 06/07/2011 đến ngày 05/09/2012
59 64 27/01/2023 12 ngày 463
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 72 16/01/2023 23 ngày 394
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 50 31/01/2023 8 ngày 372
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 63 13/01/2023 26 ngày 440
Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 14/02/2022
63 60 17/01/2023 22 ngày 467
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 63 08/02/2023 0 ngày 418
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 76 02/01/2023 37 ngày 288
Từ ngày 29/08/2006 đến ngày 16/06/2007
66 72 03/02/2023 5 ngày 440
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 57 07/11/2022 93 ngày 523
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 64 02/10/2022 129 ngày 816
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 47 20/01/2023 19 ngày 572
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 79 06/01/2023 33 ngày 535
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/09/2020
71 69 25/01/2023 14 ngày 292
Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 05/07/2016
72 52 10/07/2022 213 ngày 659
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 12/02/2022
73 60 06/08/2022 186 ngày 309
Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 20/09/2017
74 56 14/10/2022 117 ngày 459
Từ ngày 31/07/2015 đến ngày 06/11/2016
75 56 14/05/2022 270 ngày 539
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 61 03/12/2022 67 ngày 399
Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 27/03/2012
77 59 17/10/2022 114 ngày 468
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 59 10/12/2022 60 ngày 550
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 50 30/01/2023 9 ngày 705
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 55 12/12/2022 58 ngày 857
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 64 14/09/2022 147 ngày 840
Từ ngày 23/01/2009 đến ngày 09/03/2012
82 74 18/01/2023 21 ngày 346
Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 04/01/2011
83 59 05/10/2022 126 ngày 340
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 63 06/06/2022 247 ngày 560
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 66 30/10/2022 101 ngày 315
Từ ngày 20/10/2007 đến ngày 12/06/2009
86 57 16/12/2022 54 ngày 485
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 57 05/11/2022 95 ngày 454
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 62 13/12/2022 57 ngày 451
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 61 04/10/2020 857 ngày 369
Từ ngày 06/11/2007 đến ngày 15/11/2008
90 59 27/09/2022 134 ngày 475
Từ ngày 11/10/2017 đến ngày 03/02/2019
91 78 10/01/2023 29 ngày 409
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 11/12/2018
92 60 06/02/2023 2 ngày 332
Từ ngày 29/09/2010 đến ngày 01/09/2011
93 60 09/09/2022 152 ngày 670
Từ ngày 22/01/2008 đến ngày 30/11/2009
94 59 05/02/2023 3 ngày 435
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 56 07/08/2022 185 ngày 474
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 69 26/11/2022 74 ngày 431
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 65 07/01/2023 32 ngày 597
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 65 07/02/2023 1 ngày 488
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 60 24/10/2022 107 ngày 624
Từ ngày 18/04/2019 đến ngày 29/01/2022

Đội ngũ kỹ thuật viên 168xoso đã nghiên cứu và phát triển nên những công cụ/phần mềm thống kê xổ số với mục đích hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu của những người chơi vé số được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, 168xoso sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng công cụ thống kê đặc biệt gan.

Giới thiệu chức năng thống kê đặc biệt gan

Thống kê giải đặc biệt gan là chức năng giúp cho người chơi tổng hợp được số ngày chưa về ở giải đặc biệt của 100 bộ số (00 - 99) trong phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc khoanh vùng được con số có "rủi ro" cao không về ở GĐB trong kỳ mở thưởng sắp tới mà bạn cần loại đi để tập trung nhiều hơn vào những con số tiềm năng khác.

Cách sử dụng công cụ thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn cần thao tác theo những bước như sau:

 • Bước 1: "Chọn tỉnh thành" cần phân tích.
 • Bước 2: chọn "biên ngày".
 • Bước 3: "Chọn loại giải" với 4 mục: xem theo 2 số cuối, xem theo đầu, theo đuôi và theo tổng.
 • Bước 4: chọn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi sẽ chọn xem đài Miền Bắc, biên ngày tính từ 10/09/2020, loại giải xem sẽ là 2 số cuối và đây là kết quả mà hệ thống tổng hợp được:

Thống kê đặc biệt gan

Lần lượt những thông tin mà hệ thống cung cấp sẽ là:

 • 100 bộ số từ 00 đến 99.
 • Lần về: số lần trúng của bộ số đó ở giải đặc biệt tính từ ngày 10/09/2020 về trước.
 • Ngày về cuối: ngày gần nhất mà bộ số này được xổ ở GĐB.
 • Chưa về: số ngày chưa về tính từ lần trúng gần nhất ở GĐB.
 • Gan cực đại: số ngày chưa về dài nhất trong quá khứ biên độ từ ngày 10/09/2020.

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo: "Đầu" - "Đít" hay "Tổng" tùy vào mục đích và nhu cầu của bản thân.