• Loto
 • Đặc biệt
 • Loại khác

Thống kê giải đặc biệt gan

Chọn tỉnh thành
Biên ngày:

Chọn loại giải:
 
 
 
 

Kết quả thống kê

Bộ số Lần về Ngày về cuối Chưa về Gan cực đại
00 73 21/05/2024 7 ngày 374
Từ ngày 16/03/2017 đến ngày 30/03/2018
01 79 19/02/2024 99 ngày 502
Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 01/12/2023
02 64 10/09/2023 261 ngày 600
Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/05/2018
03 68 18/02/2024 100 ngày 323
Từ ngày 12/03/2006 đến ngày 30/01/2007
04 65 18/04/2024 40 ngày 479
Từ ngày 09/12/2006 đến ngày 06/04/2008
05 75 12/05/2024 16 ngày 357
Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 13/11/2022
06 72 20/02/2024 98 ngày 911
Từ ngày 18/10/2016 đến ngày 30/04/2019
07 62 08/03/2024 81 ngày 440
Từ ngày 14/12/2022 đến ngày 08/03/2024
08 71 09/07/2023 324 ngày 421
Từ ngày 30/06/2008 đến ngày 31/08/2009
09 74 02/04/2024 56 ngày 430
Từ ngày 06/04/2018 đến ngày 15/06/2019
10 78 09/04/2024 49 ngày 266
Từ ngày 06/11/2009 đến ngày 04/08/2010
11 64 22/12/2023 158 ngày 350
Từ ngày 27/10/2011 đến ngày 16/10/2012
12 56 06/04/2024 52 ngày 444
Từ ngày 03/10/2012 đến ngày 26/12/2013
13 54 12/01/2024 137 ngày 865
Từ ngày 23/03/2018 đến ngày 22/12/2020
14 64 22/09/2023 249 ngày 408
Từ ngày 29/05/2014 đến ngày 16/07/2015
15 77 31/07/2023 302 ngày 303
Từ ngày 24/10/2007 đến ngày 26/08/2008
16 74 23/12/2023 157 ngày 510
Từ ngày 20/06/2010 đến ngày 17/11/2011
17 73 07/05/2024 21 ngày 484
Từ ngày 18/08/2005 đến ngày 12/04/2007
18 70 07/01/2024 142 ngày 594
Từ ngày 07/10/2012 đến ngày 02/06/2014
19 65 26/03/2024 63 ngày 545
Từ ngày 16/03/2006 đến ngày 06/08/2008
20 54 26/04/2024 32 ngày 640
Từ ngày 10/04/2011 đến ngày 14/01/2013
21 61 05/12/2023 175 ngày 431
Từ ngày 06/10/2012 đến ngày 16/12/2013
22 70 18/05/2024 10 ngày 420
Từ ngày 04/02/2012 đến ngày 04/04/2013
23 64 18/03/2024 71 ngày 565
Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 03/03/2020
24 79 30/04/2024 28 ngày 250
Từ ngày 22/11/2017 đến ngày 04/08/2018
25 63 09/05/2024 19 ngày 466
Từ ngày 09/02/2018 đến ngày 30/05/2019
26 57 15/05/2024 13 ngày 696
Từ ngày 30/10/2016 đến ngày 05/10/2018
27 63 07/12/2023 173 ngày 396
Từ ngày 28/08/2018 đến ngày 03/10/2019
28 45 13/08/2023 289 ngày 459
Từ ngày 13/12/2020 đến ngày 04/12/2022
29 61 19/11/2023 191 ngày 358
Từ ngày 19/05/2007 đến ngày 14/05/2008
30 62 19/08/2023 283 ngày 379
Từ ngày 13/07/2011 đến ngày 31/07/2012
31 57 01/05/2024 27 ngày 580
Từ ngày 17/11/2012 đến ngày 29/06/2014
32 81 03/03/2024 86 ngày 348
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 08/10/2018
33 59 11/03/2024 78 ngày 450
Từ ngày 30/12/2021 đến ngày 03/04/2023
34 72 16/05/2024 12 ngày 355
Từ ngày 22/09/2014 đến ngày 17/09/2015
35 56 30/03/2024 59 ngày 504
Từ ngày 01/04/2017 đến ngày 23/08/2018
36 89 10/05/2024 18 ngày 452
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 28/09/2006
37 59 21/02/2024 97 ngày 488
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 25/09/2006
38 65 10/04/2024 48 ngày 471
Từ ngày 24/06/2011 đến ngày 12/10/2012
39 81 06/03/2024 83 ngày 429
Từ ngày 26/12/2019 đến ngày 31/03/2022
40 48 04/01/2024 145 ngày 469
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 22/08/2006
41 60 09/03/2024 80 ngày 481
Từ ngày 02/12/2006 đến ngày 01/04/2008
42 62 27/04/2024 31 ngày 595
Từ ngày 03/11/2016 đến ngày 30/06/2018
43 71 25/05/2024 3 ngày 382
Từ ngày 28/03/2006 đến ngày 17/04/2007
44 63 20/03/2024 69 ngày 438
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 19/03/2006
45 71 27/03/2024 62 ngày 432
Từ ngày 08/11/2015 đến ngày 18/01/2017
46 63 29/01/2024 120 ngày 419
Từ ngày 11/07/2010 đến ngày 08/09/2011
47 64 08/04/2024 50 ngày 388
Từ ngày 29/04/2018 đến ngày 27/05/2019
48 73 29/02/2024 89 ngày 425
Từ ngày 19/06/2010 đến ngày 23/08/2011
49 68 13/04/2024 45 ngày 603
Từ ngày 25/12/2012 đến ngày 29/08/2014
50 52 16/04/2024 42 ngày 393
Từ ngày 06/01/2010 đến ngày 12/02/2011
51 55 30/08/2023 272 ngày 430
Từ ngày 31/05/2009 đến ngày 09/08/2010
52 65 24/04/2024 34 ngày 675
Từ ngày 09/07/2011 đến ngày 23/05/2013
53 67 13/03/2024 76 ngày 700
Từ ngày 14/07/2007 đến ngày 21/06/2009
54 70 14/10/2023 227 ngày 449
Từ ngày 16/11/2011 đến ngày 16/02/2013
55 68 27/04/2023 397 ngày 574
Từ ngày 08/10/2015 đến ngày 13/05/2017
56 72 11/04/2024 47 ngày 357
Từ ngày 06/03/2022 đến ngày 03/03/2023
57 67 03/05/2024 25 ngày 429
Từ ngày 06/04/2007 đến ngày 11/06/2008
58 61 31/12/2023 149 ngày 422
Từ ngày 06/07/2011 đến ngày 05/09/2012
59 67 15/11/2023 195 ngày 463
Từ ngày 23/10/2015 đến ngày 06/02/2017
60 77 10/12/2023 170 ngày 394
Từ ngày 01/09/2008 đến ngày 05/10/2009
61 61 06/05/2024 22 ngày 372
Từ ngày 15/07/2005 đến ngày 25/07/2006
62 65 09/11/2023 201 ngày 440
Từ ngày 31/10/2019 đến ngày 14/02/2022
63 62 02/06/2023 361 ngày 467
Từ ngày 20/09/2011 đến ngày 04/01/2013
64 69 03/04/2024 55 ngày 418
Từ ngày 24/05/2016 đến ngày 21/07/2017
65 81 17/09/2023 254 ngày 288
Từ ngày 29/08/2006 đến ngày 16/06/2007
66 79 20/05/2024 8 ngày 440
Từ ngày 21/04/2018 đến ngày 10/07/2019
67 66 02/05/2024 26 ngày 523
Từ ngày 26/05/2012 đến ngày 05/11/2013
68 67 17/05/2024 11 ngày 816
Từ ngày 31/01/2006 đến ngày 01/05/2008
69 53 04/05/2024 24 ngày 572
Từ ngày 22/10/2015 đến ngày 25/05/2017
70 85 14/02/2024 104 ngày 535
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/09/2020
71 74 22/03/2024 67 ngày 292
Từ ngày 12/09/2015 đến ngày 05/07/2016
72 54 07/08/2023 295 ngày 659
Từ ngày 24/03/2019 đến ngày 12/02/2022
73 65 12/04/2024 46 ngày 309
Từ ngày 10/11/2016 đến ngày 20/09/2017
74 60 07/04/2024 51 ngày 465
Từ ngày 14/10/2022 đến ngày 28/01/2024
75 62 25/01/2024 124 ngày 539
Từ ngày 06/05/2005 đến ngày 30/10/2006
76 69 11/05/2024 17 ngày 399
Từ ngày 17/02/2011 đến ngày 27/03/2012
77 65 29/04/2024 29 ngày 468
Từ ngày 15/11/2009 đến ngày 07/03/2011
78 65 27/05/2024 1 ngày 550
Từ ngày 13/02/2009 đến ngày 22/08/2010
79 60 20/04/2024 38 ngày 705
Từ ngày 25/06/2011 đến ngày 08/06/2013
80 61 14/05/2024 14 ngày 857
Từ ngày 19/03/2008 đến ngày 03/08/2010
81 70 23/04/2024 35 ngày 840
Từ ngày 23/01/2009 đến ngày 09/03/2012
82 76 23/05/2024 5 ngày 420
Từ ngày 18/01/2023 đến ngày 23/03/2024
83 63 05/05/2024 23 ngày 340
Từ ngày 15/08/2009 đến ngày 26/07/2010
84 67 07/02/2024 111 ngày 560
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 10/11/2018
85 71 11/01/2024 138 ngày 315
Từ ngày 20/10/2007 đến ngày 12/06/2009
86 61 13/01/2024 136 ngày 485
Từ ngày 26/10/2009 đến ngày 04/03/2011
87 59 18/08/2023 284 ngày 454
Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 01/12/2019
88 69 22/02/2024 96 ngày 451
Từ ngày 17/04/2016 đến ngày 17/07/2017
89 67 17/04/2024 41 ngày 628
Từ ngày 04/10/2020 đến ngày 17/03/2023
90 60 28/05/2024 0 ngày 599
Từ ngày 27/09/2022 đến ngày 28/05/2024
91 80 11/11/2023 199 ngày 409
Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 11/12/2018
92 62 19/04/2024 39 ngày 390
Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 19/04/2024
93 62 14/08/2023 288 ngày 670
Từ ngày 22/01/2008 đến ngày 30/11/2009
94 64 25/04/2024 33 ngày 435
Từ ngày 26/06/2014 đến ngày 09/09/2015
95 62 08/05/2024 20 ngày 474
Từ ngày 20/12/2011 đến ngày 16/04/2013
96 74 13/05/2024 15 ngày 431
Từ ngày 20/09/2018 đến ngày 30/11/2019
97 69 22/05/2024 6 ngày 597
Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 21/09/2006
98 71 26/05/2024 2 ngày 488
Từ ngày 27/12/2014 đến ngày 07/05/2016
99 63 17/03/2024 72 ngày 624
Từ ngày 18/04/2019 đến ngày 29/01/2022

Đội ngũ kỹ thuật viên 168xoso đã nghiên cứu và phát triển nên những công cụ/phần mềm thống kê xổ số với mục đích hỗ trợ cho quá trình nghiên cứu của những người chơi vé số được nhanh chóng, dễ dàng và chính xác hơn. Trong bài viết này, 168xoso sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng công cụ thống kê đặc biệt gan.

Giới thiệu chức năng thống kê đặc biệt gan

Thống kê giải đặc biệt gan là chức năng giúp cho người chơi tổng hợp được số ngày chưa về ở giải đặc biệt của 100 bộ số (00 - 99) trong phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Quá trình này sẽ hỗ trợ cho bạn trong việc khoanh vùng được con số có "rủi ro" cao không về ở GĐB trong kỳ mở thưởng sắp tới mà bạn cần loại đi để tập trung nhiều hơn vào những con số tiềm năng khác.

Cách sử dụng công cụ thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

Cách sử dụng cũng vô cùng đơn giản, bạn cần thao tác theo những bước như sau:

 • Bước 1: "Chọn tỉnh thành" cần phân tích.
 • Bước 2: chọn "biên ngày".
 • Bước 3: "Chọn loại giải" với 4 mục: xem theo 2 số cuối, xem theo đầu, theo đuôi và theo tổng.
 • Bước 4: chọn "xem kết quả".

Ví dụ: tôi sẽ chọn xem đài Miền Bắc, biên ngày tính từ 10/09/2020, loại giải xem sẽ là 2 số cuối và đây là kết quả mà hệ thống tổng hợp được:

Thống kê đặc biệt gan

Lần lượt những thông tin mà hệ thống cung cấp sẽ là:

 • 100 bộ số từ 00 đến 99.
 • Lần về: số lần trúng của bộ số đó ở giải đặc biệt tính từ ngày 10/09/2020 về trước.
 • Ngày về cuối: ngày gần nhất mà bộ số này được xổ ở GĐB.
 • Chưa về: số ngày chưa về tính từ lần trúng gần nhất ở GĐB.
 • Gan cực đại: số ngày chưa về dài nhất trong quá khứ biên độ từ ngày 10/09/2020.

Bạn cũng có thể lựa chọn xem theo: "Đầu" - "Đít" hay "Tổng" tùy vào mục đích và nhu cầu của bản thân.